ประวัติ

ชื่อ : นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี 
เกิด : 26 มี.ค. 2521 
ที่อยู่ : สำนักงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1388/7 ซ.พหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม 
เขตจตุจักร กทม.10900 
โทร. : 02-939-1049  
โทรสาร.  : 02-939-1048  
อีเมล์  :
atavit@hotmail.com 
 
ประวัติการศึกษา 
 
มัธยมศึกษา  : โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
ปริญญาตรี  : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโท  : นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายการธนาคารและการเงิน) มหาวิทยาลัยบอสตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
: ประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
: ประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ
โดยสันติวิธี, สถาบันพระปกเกล้า
: ประกาศนียบัตร หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP: Directors Certification Program) รุ่นที่ 107 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD: Thai Institute of Directors Association)
: ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 12, สถาบันพระปกเกล้า  
 : ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 13
ประวัติการทำงานการเมือง 

: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กทม. (เขต4: พญาไท จตุจักร หลักสี่ บางซื่อ)
: คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน
: รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์
: ผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์

: คณะกรรมการประสานงานฝ่ายรัฐบาล (วิปรัฐบาล)
: กรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
      1.ร่าง พรบ.สหกรณ์ 
      2.ร่าง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
      3.ร่าง พรบ.คุ้มครองการดำเนินงานของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
      4.ร่าง พรบ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตราชเทวี เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตปทุมวัน และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
      5.ร่าง พรบ.การเดินอากาศ
      6.ร่าง พรบ.ว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย
      7.ร่าง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงค์ตำแหน่งทางการเมือง   
      8.ร่าง พรบ.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
      9.ร่าง พรบ.คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
     10.ร่าง พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
     11.ร่าง พรบ.คุ้มครองแรงงาน
     12.ร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
     13.ร่าง พรบ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ
     14.ร่าง พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
     15.ร่าง พรบ.ระเบียบข้ราชการฝ่ายอัยการ
     16.ร่าง พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
     17.ร่าง พรบ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
     18.ร่าง พรบ.กองทุนการออมแห่งชาติ
     19.ร่าง พรบ.การชุมนุมสาธารณะ
     20.ร่าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม
     21.ร่าง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และส.ว.
     22.ร่าง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
     23.ร่าง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
  

ประวัติงานราชการ 

: ข้าราชการประจำสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, กระทรวงการคลัง
: อาจารย์บรรยายพิเศษ คณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
: เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
: คณะทำงานในมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ภาคประชาชน
: คณะทำงานร่างแผนปฏิรูประบบการเงิน กระทรวงการคลัง
: คณะทำงานนโยบายเศรษฐกิจมหภาค  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
: ผู้ประเมินความมีประสิทธิผลตามแนวนโยบายของรัฐของบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน(บบส.)
: ผู้ประเมินความมีประสิทธิผลตามแนวนโยบายของรัฐของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย(บสท.)
: อนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อป้องกันการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ (ศสปป.)
: คณะทำงานพิจารณายกร่างความตกลงการเปิดเสรีการค้า (FTA) ไทย – สหรัฐ  บทบริการด้านการเงิน
: ผู้แทนไทยในการประชุมสหประชาชาติ United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)    ว่าด้วยสิทธิในหลักประกัน
: คณะทำงานย่อยพิจารณาอนุสัญญา  (UNCITRAL : The assignment of receivable in international trade) 
 
ผลงานที่สำคัญ

: งานวิจัยเรื่องแนวทางและรูปแบบของกฎหมายเพื่อกำกับการประกอบธุรกิจการเงินที่มิใช่สถาบันการเงิน(Non – Bank)
: คำอธิบายประกอบกฎหมายว่าด้วยบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)
: การรวมและโอนกิจการธนาคารทหารไทย  ดีบีเอสไทยทนุ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
: มาตรการจำกัดดอกเบี้ย+ค่าธรรมเนียมสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ให้เกินร้อยละ 28 ต่อปี
: มาตรการปรับโครงสร้างหนี้ภาคประชาชนในหนี้เงินต้นต่ำกว่า2แสนบาททั่วประเทศ

กิจกรรมพิเศษ

: ประธานนักศึกษานิติศาสตร์รุ่น 61 ม.ธรรมศาสตร์
: เลขาธิการสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย 
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

: ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
: ประถมาภรณ์มุงกุฏไทย (ป.ม.)
: ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก(ท.ช.)