ผลงาน

งานสภาเต็มที่ งานพื้นที่เต็มร้อย

 กฎหมาย 23 ฉบับ ที่ร่างและยืนสู้ในสภา

 1. รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 2. พรบ.กองทุนการออมแห่งชาติ
 3. พรบ.สหกรณ์
 4. พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 5. พรบ.คุ้มครองแรงงาน
 6. พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 7. พรบ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
 8. พรบ.มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
 9. พรบ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้ามหานครฯ
 10. พรบ.การเดินอากาศ
 11. พรบ.ว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย
 12. พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
 13. พรบ.คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 14. พรบ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ
 15. พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
 16. พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
 17. พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 18. พรบ.คุ้มครองการดำเนินงานของอาเซียนฯ
 19. พรบ.การชุมนุมสาธารณะ
 20. พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงค์ตำแหน่งทางการเมือง
 21. พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และส.ว.
 22. พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 23. พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

  

1,458 ข้อร้องเรียน ที่ติดตามดูแล

แล้วเสร็จ

 1. ศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชนประดิษฐ์โทรการ
 2. ศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชนภักดี
 3. อาคารเอนกประสงค์ สน.ประชาชื่น 
 4. อาคารฝ่ายสืบสวนสอบสวน สน.พหลโยธิน 
 5. อาคารเอนกประสงค์ กรมยุทธโยธาทหารบก
 6. อาคารที่ทำการชุมชน พหลโยธิน 24
 7. ยกถนน เปลี่ยนท่อ ซอยพหลโยธิน 44
 8. ยกถนน เปลี่ยนท่อ ซอยคลังมนตรี ซอย 5, และ9 
 9. ถนนทางลัด เสนานิคม1-เกษตรนวมินทร์
 10. ถนนชุมชนเสนานิคม 2 (เกษตรเรสซิเด้นท์)
 11. ทางเดินชุมชนริมคลองลาดพร้าว
 12. ซ่อมถนนซอยเสริมสุขแยก 7
 13. ซ่อมถนนซอยพหลโยธิน 35 แยก 23 (แสงอรุณ)
 14. ซ่อมถนนซอยวิภาวดี 52 แยก 2 
 15. ซ่อมถนนซอยวิภาวดี 20 แยก 3-4-1
 16. ซ่อมถนนซอยลาดพร้าว 15 แยก 1 (สวนไผ่)
 17. ซ่อมถนนซอยลาดพร้าว23เชื่อมซอยรัชดา32 
 18. ซ่อมถนนซอยรัชดาภิเษก 36 แยก  9-21-4
 19. ซ่อมถนนซอยงามวงศ์วาน 59 แยก 5-2,4,9,11
 20. เทพื้น กันห้อง ติดแอร์ อาคารชุมชนประดิษฐ์โทรการ
 21. เทพื้น ทำท่อแฟลต 9 ลานกีฬาบ้านพักเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
 22. หลังคายักษ์คลุมสนามกีฬาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ 
 23. สะพานคลองทุ่งซอยวิภาวดี 17
 24. เทพื้น ทำท่อ หน้าวัดเสมียนนารี
 25. ทาสีแฟลตตำรวจส่วนกลางวิภาวดี อาคาร1-8
 26. ฉีดยุง 3,172 ครัวเรือน
 27. ฉีดวัคซีน ป้องกันพิษสุนัขบ้า 2500 ตัว
 28. งานลอกท่อ 133 จุด ความยาวรวม 143,783 เมตร
 29. เทพื้นบ้านพักการรถไฟ กม.11 แฟลต 14, 16, ก 
 30. เทลานจอดรถ สน.พหลโยธิน
 31. ยกถนน เปลี่ยนท่อ ซอยพหลโยธิน 30/1
 32. ปรับพื้นซอยรัชดาภิเษก 60 
 33. ลานกิจกรรมชุมชนภักดี
 34. ศูนย์เรียนรู้ ICTเรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพ
 35. ศูนย์เรียนรู้ ICTแฟลตตำรวจ 191
 36. ศูนย์เรียนรู้ ICTโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
 37. ยกถนน เปลี่ยนท่อ ซอยคลังมนตรี ซอยหลัก ซอย2
 38. ซ่อมถนนซอยแยกถนนริมคลองประปา แยก12 (ยังสว่าง)
 39. ซ่อมถนนซอยแยกถนนสันติบาลเทศบาล ช่วงปลาย 
 40. ซ่อมถนนซอยพหลโยธิน35 แยก5 ช่วงกลาง
 41. ซ่อมถนนซอยวิภาวดี16 ช่วงต้น
 42. ซ่อมถนนซอยลาดพร้าว41 แยก21 ช่วงปลาย
 43. เทพื้นลานเอนกประสงค์ ซอยเทศบาลรังรักษ์เหนือ14
 44. ปรับปรุงศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
 45. เสริมหลังคาอาคารชุมชนประดิษฐ์โทรการ 
 46. สวนสุขภาพ หน้าเรือนจำกลางคลองเปรม
 47. สวนสุขภาพ ซอยวิภาวดี 5 และ 18 (ยาสูบ)
 48. ปรับพื้นซอยลาดพร้าว 26