ประวัติ

วันเกิด :  26 มี.ค. 2521

ที่อยู่ :  สำนักงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1388/7 ซ.พหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ :  02-9391049 

โทรสาร :  02-9391048 

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

เขตเลือกตั้ง :  กรุงเทพมหานคร เขต 9

 

ประวัติการศึกษา

 • - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา กฎหมายการเงินการธนาคาร LL.M. in Banking and Financial law, Boston University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
  - ประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี สถาบันพระปกเกล้า
  - ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับ
  นักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า ปปร. รุ่น12
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท. รุ่น13
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (Directors Certification Program) DCP รุ่น107 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง มหานคร รุ่น 3

  

ประวัติการทำงาน

 • - พ.ศ.2561 ผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
  - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 9 พรรคประชาธิปัตย์
  - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 4 พรรคประชาธิปัตย์
  - ประธานกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฎร
  - กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า
  - กรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
  - กรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ
  - กรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ
  - กรรมการประสานงานฝ่ายรัฐบาล (วิปรัฐบาล)
  - กรรมการประสานงานฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน)
  - กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณประจาปี (หลายฉบับ)
  - กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
  - กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายสาคัญหลายฉบับ อาทิ
  - พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
  - พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และส.ว.
  - พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  - พรบ.ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาประเทศด้านการคมนาคม 2 ล้านล้านบาท
  - พรบ. นิรโทษกรรม
  - พรบ.กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

  

ประวัติงานราชการ

 • ข้าราชการประจำสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, กระทรวงการคลัง
 • อาจารย์บรรยายพิเศษ คณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
 • คณะทำงานในมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ภาคประชาชน
 • คณะทำงานร่างแผนปฏิรูประบบการเงิน กระทรวงการคลัง
 • คณะทำงานนโยบายเศรษฐกิจมหภาค  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • ผู้ประเมินความมีประสิทธิผลตามแนวนโยบายของรัฐของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ สถาบันการเงิน(บบส.)
 • ผู้ประเมินความมีประสิทธิผลตามแนวนโยบายของรัฐของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)
 • อนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อป้องกันการเกิดวิกฤต เศรษฐกิจ (ศสปป.)
 • คณะทำงานพิจารณายกร่างความตกลงการเปิดเสรีการค้า (FTA) ไทย – สหรัฐ  บทบริการด้านการเงิน
 • ผู้แทนไทยในการประชุมสหประชาชาติ United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) ว่าด้วยสิทธิในหลักประกัน
 • คณะทำงานย่อยพิจารณาอนุสัญญา  (UNCITRAL : The assignment of receivable in international trade)  

  

กิจกรรมพิเศษ

 • ประธานนักศึกษานิติศาสตร์รุ่น 61 ม.ธรรมศาสตร์
 • เลขาธิการสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย

  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ. 2556 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • พ.ศ. 2553 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • พ.ศ. 2552 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)
 • พ.ศ. 2551 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)รู้จักอรรถวิชช์
ประวัติ
ผลงาน
งานอดิเรก
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดตามได้ที่