ประวัติ

วันเกิด :  26 มี.ค. 2521

ที่อยู่ : 1 ซ.รัชดาภิเษก36 จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ :  02-9391049 

โทรสาร :  +662-9391048

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประวัติการศึกษา

 • - ประถมศึกษา มัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล รุ่น 75 (ศิษย์เก่าดีเด่น)
  - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศิษย์เก่าดีเด่น)
  - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา กฎหมายการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัย บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
  - ประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
  - ประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี สถาบันพระปกเกล้า
  - ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า ปปร. รุ่น12
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท. รุ่น13
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) DCP รุ่น107
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง มหานคร รุ่น 3
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” นมธ.รุ่น1

  

ประวัติการทำงาน

 • - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร ปี2550 และปี2554 พรรคประชาธิปัตย์
 • - ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • - กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า
 • - ประธานกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฎร
  - กรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
  - กรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ
  - กรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ
  - กรรมการประสานงานฝ่ายรัฐบาล (วิปรัฐบาล)
  - กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณประจำปี (หลายฉบับ)
  - กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
  - ร่วมร่างกฎหมายสำคัญหลายฉบับ อาทิ พรบ. ธุรกิจสถาบันการเงิน, พรบ.กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.), พรบ.สหกรณ์, พรบ.มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร, พรบ.คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, พรบ.องค์กรอัยการและพนังงานอัยการ

  

ประวัติงานราชการ

 • ข้าราชการประจำสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, กระทรวงการคลัง
 • อาจารย์บรรยายพิเศษ คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และ ม.รังสิต
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
 • คณะทำงานในมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ภาคประชาชน
 • คณะทำงานร่างแผนปฏิรูประบบการเงิน กระทรวงการคลัง
 • คณะทำงานนโยบายเศรษฐกิจมหภาค  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • ผู้ประเมินความมีประสิทธิผลตามแนวนโยบายของรัฐของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ สถาบันการเงิน(บบส.)
 • ผู้ประเมินความมีประสิทธิผลตามแนวนโยบายของรัฐของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)
 • อนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อป้องกันการเกิดวิกฤต เศรษฐกิจ (ศสปป.)
 • คณะทำงานพิจารณายกร่างความตกลงการเปิดเสรีการค้า (FTA) ไทย – สหรัฐ  บทบริการด้านการเงิน
 • ผู้แทนไทยในการประชุมสหประชาชาติ United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) ว่าด้วยสิทธิในหลักประกัน
 • คณะทำงานย่อยพิจารณาอนุสัญญา  (UNCITRAL : The assignment of receivable in international trade)  

  

กิจกรรมพิเศษ

 • ประธานนักศึกษานิติศาสตร์รุ่นรหัสปี 38 ม.ธรรมศาสตร์
 • เลขาธิการสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย

  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ. 2556 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • พ.ศ. 2553 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • พ.ศ. 2552 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)
 • พ.ศ. 2551 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

 

รู้จักอรรถวิชช์
ประวัติ
ผลงาน
งานอดิเรก
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดตามได้ที่