ประวัติ
ข้อมูลทั่วไป PDF Print E-mail
      

วันเกิด :  26 มี.ค. 2521

ที่อยู่ :  สำนักงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1388/7 ซ.พหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ :  02-9391049 

โทรสาร :  02-9391048 

E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it  

เขตเลือกตั้ง :  กรุงเทพมหานคร เขต 9

ประวัติการศึกษา

 • มัธยมศึกษา :  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 • ปริญญาตรี :  นิติศาสตร์บัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • ปริญญาโท :  นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขากฎหมายการธนาคารและการเงิน) มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • อื่น ๆ : 
  • ประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
  • ประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี สถาบันพระปกเกล้า
  • ประกาศนียบัตร หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP: Directors Certification Program) รุ่นที่ 107 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD: Thai Institute of Directors Association)
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

  

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (เขต 9 จตุจักร)
 • กรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ
 • พ.ศ.2551 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร  (เขต4: พญาไท จตุจักร หลักสี่ บางซื่อ)
 • คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน
 • รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์
 • ผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
 • คณะกรรมการประสานงานฝ่ายรัฐบาล (วิปรัฐบาล)
 • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
  1. ร่าง พรบ.สหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  2. ร่าง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  3. ร่าง พรบ.คุ้มครองการดำเนินงานของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. ....
  4. ร่าง พรบ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลในท้องที่เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตราชเทวี เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตปทุมวัน และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
  5. ร่าง พรบ.การเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  6. ร่าง พรบ.ว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. ....
  7. ร่าง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงค์ตำแหน่งทางการ เมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

  

ประวัติงานราชการ

 • ข้าราชการประจำสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, กระทรวงการคลัง
 • อาจารย์บรรยายพิเศษ คณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
 • คณะทำงานในมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ภาคประชาชน
 • คณะทำงานร่างแผนปฏิรูประบบการเงิน กระทรวงการคลัง
 • คณะทำงานนโยบายเศรษฐกิจมหภาค  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • ผู้ประเมินความมีประสิทธิผลตามแนวนโยบายของรัฐของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ สถาบันการเงิน(บบส.)
 • ผู้ประเมินความมีประสิทธิผลตามแนวนโยบายของรัฐของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)
 • อนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อป้องกันการเกิดวิกฤต เศรษฐกิจ (ศสปป.)
 • คณะทำงานพิจารณายกร่างความตกลงการเปิดเสรีการค้า (FTA) ไทย – สหรัฐ  บทบริการด้านการเงิน
 • ผู้แทนไทยในการประชุมสหประชาชาติ United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) ว่าด้วยสิทธิในหลักประกัน
 • คณะทำงานย่อยพิจารณาอนุสัญญา  (UNCITRAL : The assignment of receivable in international trade)  

  

กิจกรรมพิเศษ

 • ประธานนักศึกษานิติศาสตร์รุ่น 61 ม.ธรรมศาสตร์
 • เลขาธิการสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย

  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

 

 

 


Banner
Copyright © 2017 OFFICAL SITE FOR ATAVIT. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
 
Find us on Facebook
Follow Us